ǧate ['dʒa·te]

n.f., pl. ǧatn ['dʒa·tn] - (idiolektal für ↑zate) Saitenwurm, gordus aquaticus; (forma idiolettale di ↑zate) specie di verme acquatico, gordus aquaticus. Auch/anche ↑žate.