krontsl ['krɔntsl]

- Übername; soprannome. Alternativform/forma alternativa ↑khrontsl