ruškn [ruːʃkn]

vb.intr., p.p. gerušket [gə'ruːʃkət] - rascheln; frusciare. ['ɔt-ar net gə'hɛərt as dər 'prɪəf ɔt gə'ruːʃkət?] - hörte er das Papiersäckchen nicht rascheln?; non sentì frusciare il sacchetto? Ähnlich in Pladen (HORNUNG, PLWB, s.v. ruschggen), Defreggen, Tirol (SCHATZ, s.v. ruschgln), Lusern (BACHER, 1905, s.v. ruškeln).