palongen [pa'lɔŋən]

vb.tr./intr., p.p. palonget [pa'lɔŋət] - Sehnsucht haben (nach); attendere ardentemente, avere nostalgia di qc. [tʊət s 'baɪbəle pa'lɔŋən?] - hat die Frau Sehnsucht?; aspetta la moglie ardentemente? [s tʊət ʃɪe pa'lɔŋən as 'haːmkhɛərt] - es/sie leidet sehr an Heimweh; ha tanta nostalgia di casa sua.