durchpeis(ar) ['dʊrçpeɪs(ar)]

adv. - weiter drüben; più in là. ['ɪnzəra 'khɪe zeɪnt gə'beːn 'dʊrçpeɪs/'dʊrçpeɪsar] - unsere Kühe waren weiter drüben; le nostre vacche erano più in là. ↑-peis(ar)