nochtsien ['no·xtsiːən]

vb.intr., p.p. nochgetsougn ['no·xgətsoʊgŋ] - nachgeraten; assomigliare. [ar 'tsɪət 'no·x ɪme 'voːtər] - er ist ganz der Vater; assomiglia molto a suo padre. Cfr. frl.(carn.): al tira daûr so pari.