pa(-)1 [pa(-)]

praep. - bei; presso, da, a casa di, vicino a. [pa 'maɪndər 'ʃƀeɪʃtər] - bei meiner Schwester; da mia sorella. [pa'n aɪç] - bei euch; 'da voi' - a casa vostra. [pa'n iːme] - bei ihm; da lui. [pa 'diər] - bei dir; da te, a casa tua. Etym. < mhd. bî.