pagean [pa'gɛən]

vb.tr., p.p. pagean [pa'gɛən] - (Sünden) begehen; commettere. [man muːsn 'ʃaʊbm, 'khaːna 'zɪntn tsa pa'gɛan] - man muß sich davor hüten, Sünden zu begehen; bisogna badare di non commettere peccati.