aufštean ['aʊfʃtɛən]

vb.intr., p.p. (aux. zain) aufgeštean ['aʊfgestɛən] - aufstehen; alzarsi. [dər 'moːne ʃtɛət aʊf] - der Mond geht auf; la luna si leva. [ɪ pɪn pa'tsaɪt 'aʊfgəstɛən] - ich bin zeitlich aufgestanden; mi sono alzato presto.