ausdaitn ['aʊsdaɪtn]

vb.tr., p.p. ausgedaitet ['aʊsgədaɪtət] - deuten, auslegen, vorhersagen; interpretare, pronosticare. [beɪn s bɛtr 'ɔndərs ɔt-zɪ gə'ʃtölt, ɔnt-zɪ ɔɪs gəmeɪgət 'aʊsdaɪtn] - wenn sich das Wetter geändert hat, hat man alles deuten können; quando il tempo cambiava, si poteva pronosticare tutto.