onlaichtn ['ɔnlaɪçtn]

vb.tr., p.p. ongelaichtet ['ɔngəlaɪçtət] - anleuchten, beleuchten; illuminare.