derneirn(-zi) [dər'neɪrn(-zɪ)]

vb.tr.(refl.), p.p. derneirt(-zi) [dər'neɪrt(-zɪ)] - (sich) ernähren; alimentar(si). [... mɪte tsa dər'neɪranzɪ, gar'tʊfʊlas ʊnt ʃöte] (< Costante Petris, Der Orsch vander Belin) - um sich zu ernähren: Kartoffeln und Topfen; per alimentarsi: patate e ricotta. ↑erneirn