tsahinter(i)št [tsa'hɪntər(ɪ)ʃt]

adv.temp. - am Ende; in ultimo, alla fine. [tsa'hɪntərʃtme 'vɔʃaŋge] - am Ende des Faschings; alla fine di Carnevale. Getrennt zu halten von ↑čaitrišt und von ↑tsint(e)rišt. / Da distinguersi da ↑čaitrišt e da ↑tsint(e)rišt.