dilunkh [dɪ'lʊŋkh]

adv. sofort; subito. Vgl. PIRONA, s.v. Dilunc. Syn. ↑vluks. Alternativform/ forma alternativa ↑delunkh.