baislebasle ['baɪsleːbasle]

n.n., pl. baislebaslan ['baɪsleːbaslan] - Dim. < ↑baislobase