der1 [d(ə)r]

art.def.m.sg.nom. - der, usw.; il, ecc. [dər ʃtɔl] - der Stall; la stalla. [dər gə'zʊnt] - die Gesundheit; la salute. [d(ə)r 'aːge] - das Auge; l’occhio. [d(ə)r 'ɔare] - das Ohr; l’orecchio. [dər mɛ'tal] - das Metall; il metallo. ↑in33, ↑-me, ↑ime22