derberfn [dər'bɛrfn]

vb.intr.(tr.), p.p. derbörfn [dər'börfn] - abortieren; abortire. [vɛrtn də-doː khʊe ɔt dərbörfn] - voriges Jahr hat diese Kuh abortiert; l’anno scorso questa vacca ha abortito. ↑der-33, ↑berfn/verfn