dernoch [dər'nɔx]

adv. - danach; dopo. [ʊn'd- ɔxtər ɔnt-ze 'vöiç gə'mɔxt 'baɪən də-'doː 'ɔlbe un'd- ɔxtər, zoːgnt-ze, dər'nɔɣ-ɔnt-ze nɪçt mɛər gə'hɛərt] - und dann ließen sie diese Alm sogar weihen, und dann - so sagt man - danach hörten sie nichts mehr; e poi fecero perfino benedire questa malga, e poi - si dice - dopo non sentirono più niente. ['zʊntax dər'nɔx] - sonntags darauf; la prossima domenica. ↑der-11, ↑noch, ↑dervour