naikhat ['najɪkhat]

n.f., pl. naikhatn ['najɪkhatn] - Neuigkeit, Nachricht; novità, pl. notizie. Syn. idiol. ↑naidikhat, vgl. Timau - GASSER/GEYER, TWB, s.v. noiarickait, noirickait, s.v. noi: noiar/noidar (adj.m.) 'neuer'.