toute ['toʊte]

n.f., pl. toutn ['toʊtn] - Taufpatin; madrina.