puntia [pʊn'tiːa]

n.f., pl. puntias [pʊn'tiːas] - Wundpflaster; cataplasma, impiastro. Etym. < frl.(carn.) puntia.