zu(e) ['zuː(e)]

n.f., pl. zu(e)n ['zuː(ə)n] - Rinne, Rinnsal; piccolo canale, scolina. Dim. ↑zile/↑ziele. Die Form zu ['zuː] ist in Lateis üblich, zue ['zuːe] in der Unterzahre. / La forma zu ['zuː] è più frequente a Lateis, la forma zue ['zuːe] invece a Sauris di Sotto. Etym. vgl. HORNUNG, PLWB, s.v. Suge. ↑bognzu